BÆREKRAFT OG SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

Hogst leverer høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet som utføres og jobber samtidig med sosial inkludering i praksis.
Bærekraftsmålene Hogst bidrar til å løse favner både økonomi, klima/miljø og sosiale forhold.

Pil for å scrolle nedover siden
FNs bærekraftsmål 3: God helse og livdkvalitet
Selvtillit
og mestring

Utfordring

I Norge er det klasseforskjeller når det kommer til helse. Sosial ulikhet påvirker folks livskvalitet. I målgruppen Hogst rekrutterer fra er faktorer som ensomhet, lav sosial trygghet og selvtillit utbredt.

Denne målgruppen har også mange praktiske behov som blant annet rådgivning innenfor bolig, førerkort, helse, økonomi, rettigheter og mer.

Hvordan Hogst bidrar til å løse utfordringene

Å arbeide gir selvtillit og mestring, og det bidrar til bedre helse. Hogst arbeider manuelt og utendørs hele året. Dette gir en målgruppe med nedsatt fysisk og mental helse en opplevelse av mestring og økt livskvalitet. Arbeidstakere får nyttige erfaringer, økt kunnskap og samhold.

Hogst bidrar også til en samfunnsøkonomisk besparelse. Konseptet er et tiltak for å redusere kriminalitet og hindre tilbakefall. Hver enkelt person som i ung alder kommer seg ut av en kriminell løpebane og inn i jobb sparer samfunnet over 20 mkr (rapport Røde Kors).
FNs bærekraftsmål 4: God utdanning
Kurs og fagbrev

Utfordring

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

I målgruppen Hogst rekrutterer fra har kun et fåtall fullført grunnskole og det er et behov for flere tilbud om kurs og aktiviteter.

Hvordan Hogst bidrar til å løse utfordringene

Hogst tilbyr kurs og opplæring gjennom praksis og teori innen manuelt skogbruk. De som blir ansatt har mulighet til å ta fagbrev. Gjennom kurs og opplæring får deltakerne muligheter til å komme tilbake til rutiner og bli en ordinær arbeidstaker.

Utdanning og arbeid kan føre til bedring i personlig økonomi og sikkerhet og det gir en yrkesstolthet til en målgruppe som har vært utenfor arbeidslivet en periode eller aldri vært en del av det.
FNs bærekraftsmål 7: Ren energi til alle
Sikrer kraftforsyning

Utfordring

Alle i Norge har tilgang til pålitelig og moderne energi, men Norge må jobbe for å gjøre overgangen fra fossilt brennstoff til fornybar energi enklere og raskere. Vi må også øke energieffektiviteten, og bli flinkere til å spare på strømmen. Strømbehovet i Norge forventes å øke når industri og transport også elektrifiseres.

Hvordan Hogst bidrar til å løse utfordringene

Oppstarten av Hogst AS bunner i behovet for å sikre sikker kraftforsyning til kunder av Tensio (TrønderEnergi-Nett). Mindre nedfall av trær hindrer at store snømengder legger seg på trær og tynger kraftlinjer som gir mindre risiko for brudd på kraftlinjer og dermed sikrer strømtilførsel til lokalsamfunn.
FNs bærekfratsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Flere ut i anstendig arbeid

Utfordring

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden, må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Norge må gjøre mer for å hindre at unge mennesker ikke faller ut av skole og arbeidsliv. Sivilsamfunnsorganisasjoner mener at Norge må gjøre mer for å styrke mulighetene til ungdom og marginaliserte grupper til å komme seg i arbeid. 

Hvordan Hogst bidrar til å løse utfordringene

De ansatte i Hogst hadde mest sannsynlig ikke vært i jobb uten denne muligheten. Som tariffbedrift er Hogst knyttet til lovpålagte arbeidsavtaler. Dette er et viktig steg i arbeidet med ufaglært arbeidskraft.
FNs bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet
Reduserer forskjeller

Utfordring

De fattigste og de marginaliserte gruppene må gis muligheter slik at de kan skape seg bedre levekår. Til tross for at Norge har et helsesystem for alle har Norge større sosiale ulikheter innen helse enn flere andre europeiske land. Det er i Norge en økende grad av utenforskap og mangel på arena og nettverk for tidligere straffedømte.

Hvordan Hogst bidrar til å løse utfordringene

Hogst jobber med å redusere forskjeller i arbeidslivet ved å inkludere mennesker som ikke er eller har vært en del av det ordinære arbeidslivet. Arbeid er en stor og viktig del av livet til oss alle; treffe andre, utføre oppgaver, være en del av et fellesskap, lære, bli utfordret, mestre og få anerkjennelse. Rett og slett ha en meningsfull hverdag. Mange av de som rekrutteres inn i Hogst, lever på stønad i form av livsopphold fra NAV. Etter tre måneder på kurs har de muligheten til å bli fast ansatt hos Hogst.
FNs bærekraftsmål 15: Livet på land
Tar vare på naturen

Utfordring

Skog er viktig - Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr.

Norge ligger ikke an til å nå bærekraftsmålene om gjenoppretting av tapt natur, og er heller ikke på vei til å kunne nå disse delmålene. Vi er også langt unna å oppfylle målet som er satt for beskyttelse av økosystemer. Norge prioriterer ofte å utnytte naturens ressurser fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet.

Hvordan Hogst bidrar til å løse utfordringene

Hogst benytter manuell arbeidskraft. Denne måten å jobbe på i en bransje som bruker store maskiner er det mest skånsomme for natur og livet i skogen. I arbeidet med å bekjempe uønskede arter og å pleie ungskogen bidrar Hogst til å bevare naturen. Hogst tar vare på kulturlandskap og stiller med lokal beredskap ved klimamessige utfordringer.

Hogst ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere via FNs bærekraftsmål. Med bakgrunn i FNs bærekraftsmål nr 17 - Samarbeid for å nå målene - ønsker Hogst å sette fokus på å nå flere mål via samarbeid.

Sitattegn

Dette er et skikkelig lavterskeltilbud der innsatte går rett fra fengsel og ut i arbeid. Hogst sikrer lønn, aktivitet og nytt nettverk, forteller Ferdeier og juryleder, Johan H. Andresen. Han fremhever også at arbeiderne i Hogst får muligheten til å ta fagbrev.

Jurylederen til Årets sosiale entreprenør

Hvordan slippe sosiale entreprenører inn i en offentlig anskaffelsesprosess?

FERD sosiale entreprenører har laget en nyttig veileder for offentlige oppdragsgivere som kan leses og lastes ned her.
Besøk Hogst på Facebook
firmapost@hogstas.noPersonvernerklæringUtviklet av Increo